பரிபூரண சரணாகதி

ஸாயீயின் பாதகமலங்களில் மனம் பரிபூரண சரணாகதி அடைந்துவிட்டதற்குச் சின்னம் ஒன்றே ஒன்றுதான்.  பக்தன் பரமசாந்த நிலையை எய்துகிறான் ;   நிஜமான ப...