சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, August 6, 2011

எதற்க்கெடுத்தாலும் வாதம்


எதற்க்கெடுத்தாலும் வாதம் செய்யும் இயல்போ மற்றவர்களுடன் போட்டிபோடுவதோ நற்குணம் அன்று. உள்ளார்ந்த நம்பிக்கையும், தைரியமும், பொறுமையும் இல்லையனில் என்னை அடைவது சாத்தியமில்லை. ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா    

1 comment: