சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, February 6, 2012

முன் ஜென்ம பந்தம்


நாயாயினும், பன்றியாயினும், ஈயாயினும் சரி, யாரையும் எதையும் அவமரியாதையாக வெறுக்கவோ, ஒதுக்கவோ செய்யாதீர்கள். ஏனெனில் முன் ஜென்ம பந்தம் இல்லாமல் யாரும் எதுவும் நம்மிடம் வருவதில்லை. ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா          

No comments:

Post a Comment