சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, February 8, 2012

வெறுங்கையுடன் திருப்பி அனுப்பமாட்டார்


உங்களை இங்கு இழுப்பதற்காக கடும் முயற்சி செய்தவர் பாபா. அவர் உங்களை வெறுங்கையுடன் திருப்பி அனுப்பமாட்டார். உங்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காகவே அவர் மெனக்கெட்டு உங்கள் மனதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அழைத்து வந்திருக்கிறார்.    

No comments:

Post a Comment