சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, February 15, 2012

சுமூகமாக முடியும்விதைத்தவுடன் அறுவடைக்கு செல்வது எப்படி மடத்தனமோ, அப்படித்தான் வேண்டியது உடனடியாக பலிக்க வேண்டும் என நினைப்பது. உனது வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டாகிவிட்டது. அதற்கான வழிகள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஏற்ற காலத்தில் எல்லாமே சுலபமாக, சுமூகமாக முடியும் என்பதை என்னிடம் வேண்டியவுடனே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். ஸ்ரீ சாயியின் குரல்.