சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, February 17, 2012

மஹாத்மாக்கள் "வாக்கு"

இந்த உலகில் மற்றவர்களுக்கு நீதி போதனை செய்வதை விட சுலபமானது வேறொன்றுமில்லை. அதனால் மனிதர்கள் பக்குவத்திற்கு வராத காய் போன்றவர்கள். மஹாத்மாக்கள் இதற்க்கு மாறுபட்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் பேசுவதை பேச்சு என்று சொல்லவதில்லை. மஹாத்மாக்கள் சொற்கள் "வாக்கு" எனப்படும். அவர்கள் சொல்லவதை செய்து காட்டுவார்கள். ஸ்ரீ சத்குரு வாணி.      
F