சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, February 18, 2012

குறிக்கோளை எய்துவாய்இந்தப் பாதங்கள் தோன்மையானவை, புனிதமானவை இப்போது உங்களுக்கு கவலை இல்லை என் மீது முழு நம்பிக்கையையும் வை. நீங்கள் சீக்கிரத்தில் உங்கள் குறிக்கோளை எய்துவாய். ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா