சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, February 22, 2012

சாவின் வாயிலிருந்து இழுத்து விடுவேன்என் நாமத்தை உச்சரிப்பவர், என்னை வணங்குபவர், என் நிகழ்ச்சிகளையும், வாழ்வைப்பற்றியும் எண்ணி என்னை நினைவில் இருத்திக் கொள்பவர் ஆகியோர் உலகப் பொருள்கள், உணர்ச்சிகளில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்.என் அடியவர்களை சாவின் வாயிலிருந்து இழுத்து விடுவேன். ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா