சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, February 24, 2012

பறித்து கொள்கிறேன்என்னிடம் வரும் பக்தர்களுக்கு உடனடியாக நான் வாரி வழங்கி விடுவதாகச் சொல்கிறார்கள். அது உண்மையல்ல. யாருக்கு நான் அனுக்கிரகம் (அருள்) செய்ய விரும்புகிறேனோ அவனை முற்றிலும் பரிசுத்தப்படுத்த அவனிடமிருந்து அனைத்தையும் பறித்து கொள்கிறேன். அது பணமாக இருந்தாலும் சரி, பாவமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது புண்ணியமாக இருந்தாலும் சரி. ஸ்ரீ சாயியின் குரல்