சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, February 28, 2012

குறிக்கோளை நான் அழிப்பதே இல்லை


என் பெயரை எப்போதும் சொல்கிறவர்கள், என்னையே அனைத்திற்குமாக நம்பிகிறோம் என்று சொல்கிறவர் என் வார்த்தையின் மீது முழு நம்பிக்கையை வைத்து காத்திருப்பார்கள். இந்த உலகமும் அதனுடைய ஆசை வலைகளால் உண்டான அனைத்தும் அழிந்துவிடும். அனால் என்னை நம்புகிறவர்களின் நம்பிக்கை ஒரு நாளும் அழிந்துவிடாது.

ஜீவனத்திற்காக (வாழ்கையை சார்ந்து) நீங்கள் கவலைப்படுகிற எல்லா விஷயங்களும் அழிந்துவிடும்.என்னையே எப்போதும் பற்றிக் கொண்டிருப்பவருடைய குறிக்கோளை நான் அழிப்பதே இல்லை. அவனுக்கும், எனக்கும் அவநம்பிக்கை என்ற தடையில்லாமல் இருப்பதால் நான் வேகமாக நுழைந்து அவனைக் காத்துக்கொள்ள என்னால் முடிகிறது. ஸ்ரீ சாயி தரிசனம்.