Thursday, March 1, 2012

தருமவழியில் நடப்பீராக


செல்வம் என்றுமே நிரந்திரமில்லை. சரீரமோ (உடம்பு) ஒரு நீர்க்குமிழி. மரணம் எப்பொழுதுமே பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து தருமவழியில் நடப்பீராக. ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரம்

ஸத்குருவின் உதவி

               சாயிபாபாவைப் போன்ற ஸத்குருக்கள் நமது அறிவாற்றல் என்னும் கண்களைத் திறந்துவிட்டு,  ஆத்மாவின் தெய்வீக அழகுகளை நமக்குப் புலப்ப...