சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, March 2, 2012

நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன்


நீ என்னை அடைந்தால் நான் உன்னை கடாஷிக்கிறேன் (ஆசீர்வதிக்கிறேன்).