சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, March 6, 2012

ஷிர்டி


பாபா பூதவுடலில் இருந்தபோது என்னவெல்லாம் நடந்தனவோ அவையெல்லாம் அங்கே இப்போதும் நடந்து வருகின்றன. அன்ன தானமா? பஜனையா? பக்தர் குறை தீர்த்தலா? பிரார்த்தனையா? சத்சங்கமா? எதற்கும் அங்கே குறை இருக்காது. துயரத்தோடும், கஷ்டத்தோடும் வருவோரின் துயர் துடைக்கும் நிவாரண மையமாக, இறைவன் சாயி பாபா நேரில் வந்து ஆறுதல் அளிக்கும் மையமாக, ஓர் அரசாங்கம் செய்யவேண்டிய மக்கள் சேவைகளை செயல்படுத்தி மக்கள் குறைகளைத் தீர்க்கும் மன்றமாக ஷிர்டி விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.