சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, March 7, 2012

கலங்க விட மாட்டேன்

பிறர் முயற்சியை குறை சொல்வதையும், பிறரை பார்த்து பிரம்மிப்பு (ஆச்சர்யப் படுவதையும்) அடைவதையும் தவிர்த்து விடு. யார் என்ன கேட்டாலும் அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப தருகிறேன் என்பதை மறந்து விடாதே! உன்னுடைய பங்கும் என்னிடம் பத்திரமாக இருக்கிறது. உனக்கு எப்போது தேவையோ அப்போது கண்டிப்பாக அதைத் தருவேன். உன்னை ஒருபோதும் கலங்க விட மாட்டேன்.