சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, March 11, 2012


நான் நுழைவதற்கு கதவும் தேவையில்லை, எனக்கு வடிவமோ, இடமோ தேவையில்லை. நான் எங்கும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கிறேன் -ஷிர்டி சாய்பாபா.