Monday, March 12, 2012

நலனை கொடுக்கும்ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மனோபாவம் இருக்கும், எங்கு உன் மனம் சாந்தி அடைகிறதோ அங்கு இறைவன் இருப்பது போலவேயாகும். இதை அறிந்து நடப்பது நலனை கொடுக்கும். ஷிர்டி சாய்பாபா

பாபாவின் அவதார நோக்கம்

"பாபாவின் அவதார நோக்கம்தான் என்ன?  அந்த லட்சியம் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டதா?" தமது திட்டங்களையும்,  லட்சியத்தையும் பிர...