சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, March 14, 2012

பக்தி பாசமாக மாறிவிடுகிறது


முதலில் பக்தியோடுதான் பாபாவை நெருங்குகிறோம். ஆனால் அந்த பக்தி பாசமாக மாறிவிடுகிறது. இந்த பாசம் எதையும் தாங்கிக் கொள்ளவும், எதையும் இழக்கவும், எதையும் விட்டுக் கொடுக்கவும் நம்மை தயார் செய்துவிடுகிறது.