சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, March 15, 2012

கோரிக்கை நிறைவேறும்


பாபாவை வணங்குபவர்களுக்கும், மற்ற கடவுள்களை வணங்குவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. மற்ற கடவுள்களை நாம் பக்தியோடு வணங்குகிறோம். அப்போதுதான் வேண்டுதல் நிறைவேறும். பாபாவை மட்டும் பாசத்தோடு நினைத்தால் போதும். கோரிக்கை நிறைவேறும்.