சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, March 22, 2012

நான் உங்கள் தந்தை


"எனது பக்தர்களே! நீங்கள் எனது குழந்தைகள், நான் உங்கள் தந்தை. என்னிடமிருந்து அனைத்தையும் நீங்கள் பெறவேண்டும்". என்னிடமிருந்து அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முன் வந்துவிடுங்கள்.


என்னிடமிருந்து பெறுவதற்கு விரதங்கள் தேவையில்லை, கடுமையான முயற்சி தேவையில்லை.பிறரிடம் ஓட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.தனி அறையில் உட்கார்ந்தோ,நின்றோ,நடந்தோ என்னிடம் முழு மனதோடு கேட்டால் போதும். சாயியின் குரல்