சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, March 24, 2012

போதனை மார்க்கங்களாகும்


யார் என்னுடைய கதைகளின் மீது ஆர்வம் கொண்டிருப்பார்களோ, அவர்களுக்கு என் லீலைகள், சில செயல்கள் ஆச்சர்யமாகவும், விசித்திரமாகவும், கற்பனையாகவும் தோன்றவே தோன்றாது. என் லீலைகளை யார் எப்போதும் மனத்தில் இருத்திக்கொள்கிறார்களோ அவர்களின் வாழ்க்கை புனிதமடைகிறது. எனது லீலைகள் எனது பக்தர்களுக்கு போதனை மார்க்கங்களாகும். ஷிர்டி சாய்பாபா