சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, March 27, 2012

உள்ளத்தால் தள்ளி நிற்கிறார்கள்


என்றைக்கு என் பெயரைச் சொல்ல ஆரம்பித்தீர்களோ அன்றைக்கே உங்கள் பாவங்கள் தொலைந்து விட்டன. கெட்ட காலம் முடிந்துவிட்டன என்பதை கேள்விப்பட்டும் நம்பாமல் இருக்கிறவர்கள் என்னை நம்புகிறேன் என உதடுகளால் சொல்லி உள்ளத்தால் தள்ளி நிற்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ சாயி தரிசனம்