சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, April 4, 2012

வேண்டுதலை தவிர்ப்போம்


எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் உடனே என் கோரிக்கையை நிறைவேற்று என பாபாவிடம் வேண்டுதலை தவிர்ப்போம். அப்படி வேண்டும் தருவாயில் நீண்ட காலம் பாபாவின் மீது பக்தியாக இருக்கும் வாய்பை இழக்க நேரிடலாம். வேர் பிடிக்காத மரத்தைப் போலவும், நீர் சுமக்காத வறண்ட மேகத்தைப் போலவும் நமது பக்தி முடிந்துவிடும்.


பாபாவிடம் உங்கள் விருப்பப்படி எங்களுக்கு தேவையானதை செய்யுங்கள். அதுவரை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியிருப்பதை அனுபவிக்க சக்தியை கொடுங்கள், பொறுமையை கொடுத்து, உங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கை பட்டுப்போகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என வேண்டுதல் விடுப்போம்.

உங்கள் கோரிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் பாபா உடனடியாக நிறைவேற்றித் தருவார்.