சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, April 17, 2012

என்ன தவம் செய்தோமோஎந்த ஜென்மத்தில், எந்த சந்தர்ப்பத்தில், எந்த நேரத்தில், எவ்விதத்தில், என்ன தவம் செய்தோமோ அறியோம், சாயி பாபா தம் சிறகுகளுள் நம்மை அணைத்துக்கொண்டார்.

ஓ! பிறவியிலிருந்தே கள்ளனாகிய நாம் இதை தவம் செய்து பெற்றோம் என்று எவ்வாறு சொல்வோம்? தயாள குணம் கொண்ட சாயியின் அருளைத் தவிர, இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை. ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா 4