சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, April 20, 2012

தலையையே தந்துவிடுவேன்


ஒருவன் என்னையே இடையறாது நினைத்து, என்னையே ஒரே புகலாகக் கொள்வான் என்றால், நான் அவனுக்கு கடன்பட்டவனாகி, அவனை காப்பதற்கு என் தலையையே தந்துவிடுவேன். ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா