சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, April 27, 2012

சுமைகளை என் மீது இறக்கிவிடு


ஒருவன் தனது சுமைகளை என் மீது இறக்கிவிட்டு என்னையே நினைத்திருப்பானாகில், நான் அவனது எல்லா பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா