சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, April 26, 2012

தோழமை நெறிபாபாவை நண்பனாக பாவித்து பக்தி செலுத்துவது நட்பு முறையிலான வழிபாடு, இந்த வழிபாடு செய்கிறவன், தனது ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, அவற்றை உடம்பின் செயல்பாடுகள் வழியே விடாமல் தடுத்து, மூச்சை அடக்கி, நமது உடலிலுள்ள ஆறு ஆதாரங்களையும் அறிந்து அவற்றை எழுப்பி அதனுள்ளிருந்து இறைவனை வணங்குவதாகும். சதா சர்வ நேரமும் பாபாவை நினைக்கவே கிடைத்தல் தோழமை நெறி. இது போன்று இறைவனுடைய தோழமை நெறியில் நின்றவன் அர்ஜுனன். ஸ்ரீ சாயி தரிசனம்.