சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, May 4, 2012

மசூதியிலிருந்து பேசும்என்னுடைய பூத உடல் என் மசூதியிலிருந்து பேசும். ஷிர்டி சாய்பாபா