சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, May 10, 2012

கவசம் போல் காப்பேன்


இந்த மாயா உலகத்தில் என் இருப்பை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். மாயை எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம். மாயை உண்மையில் உன் வடிவிலேயே இருக்கிறது. ஆகையால் இந்த உடம்பை நம்பாதே, இந்திரியங்களை நம்பாதே, இந்திரியங்களால் உண்டாகும் சுகத்தை விரும்பாதே. அப்படிப்பட்ட நன்மையளிக்காத கர்மங்களை மேற் கொள்ளும் முன்பு என்னை நினைத்திடு. நான் உங்களுக்கு கவசம் போல் இருந்து காப்பேன். ஸ்ரீ சத்குரு வாணி.