சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, May 28, 2012

காலமெல்லாம் மகிழ்ச்சி


என் சத்தம் உன் மனதில் ஒலித்தால் இப்போதே என்னை நோக்கிப் பார். என் விழிகள் உன்னோடு பேசும். உன் உணர்வுகள் சில்லிட்டு ஆனந்தக் கண்ணீர் பெருகும். இதே உணர்வுடன் இரு. இனி காலமெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.  
http://www.shirdisaibabasayings.com