சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, May 31, 2012பாபாவின் நிழற்படத்தை தரிசனம் செய்வது அவரை நேரடியாக தரிசனம் செய்வதற்கு சமம். ஆனால், எண்ணம் மட்டும் பூரணமாக இருக்கவேண்டும்.

http://www.shirdisaibabasayings.com