சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, June 5, 2012

பார்வையாளர்களேஎதிர்காலத்தில் எவ்வித சக்திகள் எவ்விதமான சோதனைகளைக் கொண்டுவரும் என்பதை நாம் அறியோம். ஏனெனில், இவை அனைத்தும் அல்லாமியாவின் லீலையாகும். பாபாவின் பக்தர்கள் வெறும் பார்வையாளர்களே. ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா    

http://www.shirdisaibabasayings.com