சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, June 7, 2012

பக்தர்கள் உணரவேண்டும்பாபா எங்கிருக்கிறார்  என்று எவருக்கும் தெரியாத வகையில் நூலை இழுக்கிறார்; ஆனாலும், விளைவுகள் என்னவோ, பக்தர்களுக்குப் பின்னால் எந்நேரமும் அரணாக நிற்கிறார் என்பதை பக்தர்கள் உணரவேண்டும். ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா.    

http://www.shirdisaibabasayings.com