சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, June 10, 2012

எட்டுப் பிரகிருதிகள்


எட்டுப் பிரகிருதிகளின் (நிலம், நீர், காற்று, தீ, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம்) ரூபத்தில் நான் இப்பிரபஞ்சத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறேன். ஸ்ரீ சாயி இராமாயணம்.
http://www.shirdisaibabasayings.com