சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, June 12, 2012

என்னை மட்டுமே நம்பு


நீ எங்கு சென்றாலும் என்னை மட்டுமே நம்பு. என் சக்தியின் மீது பக்தி கொள். உடனடியாக என் பிரச்சினை தீர வேண்டும் என்று நினைத்து பலரை நாடும் போக்கை தவிர்த்துக் கொள். ஸ்ரீ சாயி-யின் குரல்  
http://www.shirdisaibabasayings.com