சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, June 20, 2012

தொலைதூரத்தில் இருக்கலாம்


என்னுடைய உடலுடன் நான் இங்கு இருக்கலாம்; நீங்கள் தொலைதூரத்தில் இருக்கலாம்; ஏழு கடல் தாண்டியும் செல்லலாம். இருப்பினும், நீங்கள் அங்கு என்ன செய்தாலும் அந்த கணமே எனக்கு இங்கு அது தெரிந்துவிடும்.- ஷிர்டி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com