சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, June 21, 2012

இரவு, பகலாக காப்பேன்கண்ணின் இமை போல் என் அன்பு உள்ளம் கொண்ட பக்தனை நான் இரவு, பகலாக காப்பேன்.- ஷிர்டி சாய்பாபா

http://www.shirdisaibabasayings.com