சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, June 27, 2012

யோகம்

என் அனுகிரகத்தால் இந்தப் பிறவியில் என்னை ஆராதிக்கிறாய்.என்னை ஸ்மரிக்கிறாய்.அப்படி என்னை ஸ்மரிக்கும் அவகாசம் உனக்கு கிடைத்ததே ஒருயோகம்.-ஷீரடிசாய் பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com