சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, June 28, 2012

நாமஜெபம்

நீ என்னை மிகவும் சிரத்தையோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் வரையில் நான் உன்னை இருமடங்கு
சிரத்தையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருப்பேன்.சாதாரணமாக என்னை ஸ்மரித்தாலும் நான் கவனத்துடன் கேட்பேன்.நான் இருக்கிறேன் என்பதை ஏன் அறியமுடியாமல் இருக்கிறாய்?நிரந்தரமாக செய்யப்படும் என் நாமஜெபம் உங்களை என்னிடம் சேர்க்கிறது. -ஷீரடி சாய்பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com