சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, June 30, 2012

நான் துணையாக இருப்பேன்

சதா என்னை நினை.நான் நடத்துகிறேன் என திடமாக நம்பு.எனக்கு நானாகவே செய்கிறேன் என்ற பாவத்தை வரவிடாதே.நான் துணையாக இருப்பேன்.நீ நடக்கும் பாதையில் முட்கள் இருந்தால் நான் முன்பாகவே களைந்து விடுகிறேன்.நான் உன்னுடனேயே வந்து கொண்டிருப்பதை நீ மறந்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்?
உன் முன்னாலும் பின்னாலும் நான் நிழலைப் போல் இருக்கிறேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா.