சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, July 1, 2012

கவலைகளை விடு

கவலைகளை விடுத்து என்னிடம் உட்கார்.என்னையே தியானி.என் மீதே மனத்தை வை.நடக்கப்போவதை ஒருமித்த மனத்துடன் சாந்தத்துடன் பார்த்துகொண்டிரு,வானம் உன்மீது விழுந்தாலும் சலிப்படையாதே.உன்னைக் காப்பாற்ற நான் இருக்கும்போது இந்தக் கவலை எதற்கு?கலங்குவதால் என்னிடமிருந்து தூரமாகிறாய்.என்மேல் நம்பிக்கை இருந்தால்,என்னால் உனக்கு முடியாத காரியம் ஏதாகிலும் உண்டா?-ஷீரடி சாய்பாபா.