சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, November 22, 2012

ஆழமான இதயத்தோடு

என்னை தங்களுடைய வாழ்வின் ஒரே புகலிடமாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.உங்களுடைய எண்ணம்,செய்கை,பேச்சு அனைத்திலும் என்னை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.ஆழமான இதயத்தோடு என்னைக் காணுங்கள்.நானும் அதேபோல் உங்களைப் பார்க்கிறேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா.[ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம்]