சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, December 11, 2012

துவாரகாமயீ

நம்முடைய துவாரகாமயீயைப் பற்றி தெரியுமா?அவளுடைய மடியில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் துன்பமும் அவள் வரவிடுவதில்லை.அவள் மிகவும் கருணை உள்ளவள்.அவளுடைய மடியில் உட்கார்ந்த அந்த வினாடியே அவர்களுடைய ஆபத்துகளும் சோகங்களும் முடிவுக்கு விடுகின்றன.-ஷீரடி சாய்பாபா.