சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, December 16, 2012

சேவை

நீ என்னை பரிபூரண சரணாகதியடைந்தால் நான் உன்னுடையவனே, உனக்கு சேவை செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன்-ஸ்ரீ ஷீரடிசாய்பாபா