சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, December 30, 2012

நீ என்னை பார்க்க முடியும்

நடந்து கொண்டிருப்பதை நடத்திவைப்பது  உன் உள்ளிருக்கும் நானே என்று நீ கண்டுகொண்டால் ஒரு  க்ஷண காலத்தில் நீ  என்னை பார்க்க முடியும்.நான் என்ற விஷயத்தை நீ மறந்த அதே வினாடியிலேயே  நானாகவே உன் முன்பாக இருப்பேன்.உன்னுடைய  ஆத்ம சொரூபமே  நான்-ஷீரடி சாய்பாபா.