சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, December 9, 2012

நான் அறிவேன்

உங்கள் மனதில் எழும் ஆழமான எண்ணங்களையும் நான் அறிவேன்.உங்களை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கவனித்துக் காப்பாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன்.நீங்கள் எந்த வேலையாக சென்றாலும், உங்களை விட முன்பாகவே நான் அங்கு சென்று இருப்பேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா.