சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, January 25, 2013

Check out ஷிர்டி சாய்பாபாவின் அருள்மொழிகள்

facebook

Check out ஷிர்டி சாய்பாபாவின் அருள்மொழிகள்


You shared your email with ஷிர்டி சாய்பாபாவின் அருள்மொழிகள் and they've suggested you like their page on Facebook

Sign up for a Facebook account if you want to like ஷிர்டி சாய்பாபாவின் அருள்மொழிகள் and connect with other friends. Or you can simply view the Page.
ஷிர்டி சாய்பாபாவின் அருள்மொழிகள்
0 likes · 0 talking about this

Sign Up for Facebook
View Page
This is Spam
This message was sent to saibabasayings.dailymessage@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

No comments:

Post a Comment