சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, January 25, 2013

facebook-ல் தினம் ஒரு ஷிர்டி பாபாவின் பொன்மொழி


தினம் ஒரு ஷிர்டி பாபாவின் பொன்மொழிகளை facebook-ல் தொடர கீழே click செய்யுங்கள்.


https://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil