சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, February 17, 2013

நம்பிக்கை ஆட்டம் காணும்..


அவர் காட்டிய வழியில் நடந்தால் ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாமே சுகமாக இருக்கும். ஆனால் போகப்போக புதர் மூடிப்போய் எங்கே பார்த்தாலும் முள்ளாக இருக்கும். அப்பொழுது நம்பிக்கை ஆட்டம் காணும். மனம் சுலபமாக சந்தேகங்களால் அலை பாய்ந்து. சாயி ஏன் இந்தக் காட்டுவழிப் பாதைக்கு நம்மை கொண்டு வந்தார் என்று நினைக்கும்.     சத் சரித்திரம் 19 (125-126).  எது வந்தாலும் நீ கலங்காதே, சோதனையைத் தருகிற பாபா அதை தாங்கும் சக்தியையும் தருவார், தப்பிக்கிற வழிகள்பலவற்றையும் உருவாக்கி அளிப்பார். உனக்கு பின் இருப்பது அவற்றை விட பெரியவரான பாபா. உன்னை கைவிட மாட்டார். "உன்னைத் தொடுகிறவன் பாபா-வின்  கண்களைத் தொடுகிறவன் என்று உனக்கு ஆணையிடடுள்ளார்"  - சத் சரித்திரம்

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil