சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, March 16, 2013

பரமானந்தம்

சாயியின் முகத்தை நிலைத்துபார்த்தால்,பசி,தாகம்,அனைத்தும் மறந்து போகின்றன.இதற்கு நிகரான சுகம் ஏதும் உண்டோ?வாழ்க்கையின் சோதனைகளும் வேதனைகளும் மறந்தே போகின்றன.சாயி ஆனந்தத்தின் சுரங்கம்;அவர் பரிபூரணமான சமுத்திரம்;உண்மையான சாயி பக்தன் பாக்கியசாலியாவான்;பரமானந்தம் அவனுக்குத் தேவையில்லை.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil