சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, March 28, 2013

தாய் ஆமை

குட்டி ஆமைகள் எப்பொழுதும் தாயைப்பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன;குட்டிகள் வேறெதையும் செய்யத் தேவையில்லை.அவற்றுக்குப் பாலும் வேண்டா;புல்லும் வேண்டா;வேறெந்த உணவும் தேவையில்லை.தாயை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதே அவற்றுக்குப் போஷாக்கு.
தாய் ஆமையினுடைய கனிந்த பார்வை குட்டிகளுக்கு சுயானந்த புஷ்டியை கொண்டுவரும் அமிருத மழையாகும்.இதுவே பாபாவுக்கும் நமக்கும் உண்டாகும் ஐக்கிய அனுபவமாகும்.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil